فعالیت های شرکت تعاونی نوید مهر سلامت


پزشکی

کلیه ملزومات مصرفی پزشکی، مورد مصرف در بیمارستان، کلینیک، درمانگاه، مطب، مراکز درمانی و ...

دندانپزشکی

ملزومات مصرفی دندانپزشکی در کلینیک، مطب، بیمارستان و ...

هتلینگ بیمار

جهت بستری بیمار لوازمی مورد نیاز است، تولید و تامین راحت ترین آنها تخصص ماست

آزمایشگاهی

مفتخریم که در تامین کلیه لوازم مصرفی آزمایشگاه شما همراهتان هستیم

کنترل عفونت

وسایل پاکسازی، ضدعفونی و استریل، از جمله محلولها و ملزمات کمکی آن

بهداشت محیط

لوازمی که حافظ سلامتی شما و همکارانتان است

چشم پزشکی

ملزومات مصرفی بیمارستان، کلینیک، مطب و مراکز درمانی چشم پزشکی مورد نیاز است

برخی از مشتریان نوید مهر سلامت

بی صبرانه منتظرتان هستیم، راه ادامه دارد ...